mododent притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия –

Рег. № IV- Р-Т/ МИ -1327/ 29.08.2016 г.,

издадено от Изпълнителна Агенцията по Лекарствата.