За да върнеш продукт, който е закупен от онлайн магазина www.mododent.bg е необходимо да попълниш формата за контакт, както е посочено:
– поле „относно“ напиши „връщане на продукт
– поле „съобщение“ добави необходимата информация:

  • номер на поръчката
  • име на продукта
  • код на продукта
  • количеството
  • причина за връщането – кратко описание на проблема, ако има такъв
  • посочи дали продуктът е отварян/разопакован

Може да върнеш продукт до 30 дена след датата на закупуване,  в случай , че не е използван, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получен.